Regulamin Programu VI Edycji Porcji Pozytywnej Energii

Regulamin Programu PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII

dla uczniów klas 1-6 szkół podstawowych i przedszkoli

w roku szkolnym 2018/2019

§1. Postanowienie Ogólne i Cel Programu.

1.1. Organizatorem Programu PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII, zwanego dalej Programem jest CRISPY NATURAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 145A, 62-800 Kalisz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000467337, NIP: 6182144296, REGON: 302460943, zwana dalej Organizatorem.
1.2. W Programie mogą brać udział uczniowie przedszkoli i szkól podstawowych klas 1-6 na terenie całej Polski. Program obejmuje takie dziedziny jak nauka, kultura i sztuka.

1.3. Głównym celem Programu Porcja Pozytywnej Energii jest edukacja i kształtowanie u dzieci, ich rodziców i nauczycieli właściwych nawyków żywieniowych polegających na spożywaniu warzyw i owoców oraz dbanie o zdrowie fizyczne. Projekt jednocześnie aktywizuje szkoły i przedszkola do podejmowania tematu o znaczeniu społecznym. Program przekazuje wiedzę, ale także pozwala budować indywidualne umiejętności każdego z uczniów.

1.4. Program edukacyjny Porcja Pozytywnej Energii rozpoczyna się 15 października 2018 r. i trwać będzie do 30 czerwca 2019 r.

1.5. Rejestracja klasy/grupy przedszkolnej w Programie można dokonywać od 17 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.

1.6. Szkoły podstawowe i przedszkola zwane są w regulaminie Placówką.

1.7. Dyrektor szkoły/przedszkola lub Nauczyciel klasy/grupy przedszkolnej, zwani są w regulaminie Przedstawicielami.

§2. Rejestracja klasy / grupy przedszkolnej w Programie.

2.1. Klasa/grupa przedszkolna chcąc wziąć udział w Programie, działa przez Przedstawiciela, który rejestruje klasę/grupę przedszkolną poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.porcjapozytywnejenergii.pl oraz stworzenie indywidualnego konta użytkownika.

2.2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Przedstawiciela – (1) kliknięciu przycisku „Zapisz się do programu”, (2) wybór placówki, (3) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (4) kliknięciu pola „Zapisuję się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Przedstawiciela następujących danych Przedstawiciela: stanowisko, imię, nazwisko, nazwa placówki, ulica, kod pocztowy, miasto, nr telefonu do placówki, nazwa użytkownika, hasło, adres poczty elektronicznej oraz udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

2.3. Usługa Elektroniczna Formularz Rejestracji świadczona jest nieodpłatnie.

2.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.5. Przedstawiciel obowiązany jest do korzystania ze strony programu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich. Przedstawiciel obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Przedstawiciela obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.6. Każdy Przedstawiciel może zgłosić maksymalnie jedną klasę/grupę przedszkolną do programu.

2.7. Przedstawiciele są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem Programu.

2.8 Rejestracja klasy/grupy przedszkolnej przez Przedstawiciela jest równoznaczne z możliwością pobrania materiałów edukacyjno-dydaktycznych w wersji elektronicznej. Materiały będą dostępne po zalogowaniu się do Konta Użytkownika w zakładce „Materiały do pobrania”. Udostępniane materiały są nieodpłatne.

2.9. Przedstawiciel rejestrujący udział danej klasy/grupy przedszkolnej w Programie akceptuje niniejszy regulamin i oświadcza, że posiada zgody rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych uczniów na ich udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie i ponosi wyłączną odpowiedzialności za skutki mogące wyniknąć z nieprawdziwości powyższego oświadczenia. Formularz zgody rodziców stanowi załącznik nr 1 (PPE-18-REG-1) do niniejszego regulaminu. Wypełniony i podpisany, przez rodziców lub przedstawicieli ustawowych każdego ucznia klasy/grupy przedszkolnej biorącej udział w programie formularz, Placówka przechowuje we własnym archiwum przez okres 5 lat, a Organizator ma prawo w każdej chwili poprosić Placówkę o ich przedstawienie.

§3. Postanowienia dodatkowe.

3.1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Programie w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia, jest Organizator. Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale nie udzielenie zgody eliminuje danego uczestnika z brania przez niego udziału w Programie.

3.2 Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, to jest zbieranie danych Przedstawicieli, przechowywanie oświadczeń (stanowiących Załączniki nr 1), odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Organizatorem a Przedstawicielem, stanowiącej załącznik nr 2 (PPE-18-REG-2). Do zawarcia umowy dojdzie w trakcie procesu wypełniania przez Przedstawiciela elektronicznego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w § 2.1., poprzez zaznaczenie opcji stanowiącej potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją oraz akceptacją i zgodą na zawarcie stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu, umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§4. Postanowienia końcowe.

4.1. Regulamin niniejszego Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 145A oraz na stronie internetowej www.porcjapozytywnejenergii.pl

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania programu.

4.3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: ppe@porcjapozytywnejenergii.pl

4.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Załącznik nr 1
PPE-18-REG-1

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a), potwierdzam, że wyraziłem(łam) zgodę na udział ucznia – ………………………………………………………………………………………………………………………, którego jestem rodzicem/przedstawicielem ustawowym, w programie edukacyjnym PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII organizowanego przez Crispy Natural Sp. z o. o. Sp. k.
Zostałem/am również poinformowana przez Zgłaszającego (Przedstawiciel Szkoły/Przedszkola) o zasadach programu i warunkach jego regulaminu (dostępnego na stronie internetowej www.porcjapozytywnejenergii.pl ).
Wyrażam/nie wyrażam1 ponadto zgodę na przetwarzanie przez Organizatora programu danych osobowych umieszczonych w niniejszym oświadczeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji programu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

Imię i nazwisko ucznia – uczestnika programu …….……………………….……………..………………………
Uczeń klasy/grupy przedszkolnej……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Nauczyciela klasy…………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Dyrektora Szkoły/Przedszkola
Szkoła/Przedszkole…………………………………………………………………………………………………………………
W województwie…………………………………………………………………………………………………………………
Typ placówki: publiczna/niepubliczna

 

 

……………………………..                                                  …………………………………………
(data i miejsce)                                                  Czytelny podpis składającego oświadczenie

1 Niewłaściwe skreślić.

Załącznik nr 2
PPE-18-REG-2

UMOWA
w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu pomiędzy:

CRISPY NATURAL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kaliszu ul. Łódzka 145a, 62-800 Kalisz, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467337, o numerze NIP: 618-214-42-96 numerze REGON: 302460943 reprezentowaną przez:

1. Panią Paulinę Radaś, Prokurenta
zwaną dalej Administratorem,
a
Przedstawicielem.

1. Strony zawierają niniejszą umowę w związku z organizowanym przez Administratora w roku szkolnym 2018/2019 programem dla uczniów klas 1-6 szkół podstawowych i przedszkoli pod nazwą: „Porcja Pozytywnej Energii” („Program”), a także w związku z koniecznością zebrania w toku Programu danych osobowych uczniów i nauczycieli biorących udział w Programie (w tym danych rodziców i opiekunów tych uczniów), zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu dostępnego na stronie www.porcjapozytywnejenergii.pl („Regulamin”).

2. Na podstawie niniejszej umowy, Administrator powierza a Przedstawiciel przyjmuje do wykonania zadanie zebrania i przechowywania danych osobowych (imion i nazwisk oraz nazwy klasy i szkoły) uczniów i nauczycieli biorących udział w Programie (w tym danych rodziców i opiekunów tych uczniów), zgodnie z §2.9 Regulaminu oraz jego Załącznikiem numer 1.

3. Przedstawiciel będzie uprawniony i zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu określonym w niniejszej umowie i wyłącznie na terytorium Polski, zgodnie z postanowieniami art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

4. Po wykonaniu przez Przedstawiciela wszystkich zadań wynikających z Regulaminu w zakresie objętym niniejszą umową, umowa ta wygasa.