Regulamin Konkursu VI Edycji Porcji Pozytywnej Energii

Regulamin Konkursu PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII
dla uczniów klas 1-6 szkół podstawowych i przedszkoli
w roku szkolnym 2018/2019

1. Postanowienie Ogólne i Cel Konkursu.

1.1. Organizatorem Konkursu PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII, zwanego dalej Konkursem jest CRISPY NATURAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Kaliszu przy
ul. Łódzkiej 145A, 62-800 Kalisz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 000467337, NIP: 6182144296, REGON: 302460943, zwana dalej Organizatorem, w ramach programu edukacyjnego pod tą samą nazwą.

1.2. Program jest objęty patronatem: Rzecznika Praw Dziecka, Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos”, a także magazynów: „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, „Życie Szkoły”, „Wychowanie w Przedszkolu”, „Mały Uczeń”.

1.3. W Konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli i szkól podstawowych klas 1-6 na terenie całej Polski. Konkurs obejmuje takie dziedziny jak nauka, kultura i sztuka.

1.4. Głównym celem Konkursu, będącego częścią programu edukacyjnego Porcja Pozytywnej Energii, jest edukacja i kształtowanie u dzieci, ich rodziców i nauczycieli właściwych nawyków żywieniowych polegających na spożywaniu warzyw i owoców, dbanie o zdrowie fizyczne oraz świadoma walka z otyłością. Projekt jednocześnie aktywizuje szkoły i przedszkola do podejmowania tematu o znaczeniu społecznym. Konkurs przekazuje wiedzę, ale także pozwala budować indywidualne umiejętności każdego z uczniów. Techniki konkursowe mają za zadanie rozwijać w uczestnikach zdolności plastyczne, organizacyjne oraz uczyć pracy zespołowej.

1.5. W ramach szóstej edycji programu edukacyjnego Organizator przewiduje trzy konkursy.

1.6. Rejestrację klasy/grupy przedszkolnej w konkursach oraz zgłoszenie prac konkursowych można dokonywać zgodnie z poniższym harmonogramem:

I konkurs – od 5 listopada 2018r. do 25 stycznia 2019r.

II konkurs – od 1 lutego 2019r. do 25 marca 2019r.

III konkurs – od 1kwietnia 2019r. do 27 maja 2019r.

1.7. Szkoły podstawowe i przedszkola zwane są w regulaminie Placówką.

1.8. Dyrektor szkoły/przedszkola lub Nauczyciel klasy/grupy przedszkolnej, zwani są w  regulaminie Przedstawicielami.

2. Rejestracja klasy / grupy przedszkolnej w Konkursie.

2.1. Klasa/grupa przedszkolna chcąc wziąć udział w Konkursie działa przez Przedstawiciela, który rejestruje klasę/grupę przedszkolną poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.porcjapozytywnejenergii.pl .

2.2. Przedstawiciele są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem Konkursu.

2.3. Termin dokonywania rejestracji klasy/grupy przedszkolnej w Konkursach odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem z  §1 ust. 1.6.

2.4. Przedstawiciel rejestrujący udział danej klasy/grupy przedszkolnej w Konkursie akceptuje niniejszy regulamin i oświadcza, że posiada zgody rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych uczniów na ich udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie i ponosi wyłączną odpowiedzialności za skutki mogące wyniknąć z nieprawdziwości powyższego oświadczenia. Formularz zgody rodziców stanowi załącznik nr 1 (PPE-18-REG-1) do niniejszego regulaminu. Wypełniony i podpisany, przez rodziców lub przedstawicieli ustawowych każdego ucznia klasy/grupy przedszkolnej biorącej udział
w konkursie formularz, Placówka  przechowuje we własnym archiwum przez okres 5 lat, a Organizator ma prawo w każdej chwili poprosić Placówkę o ich przedstawienie.

2.5. Niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest uprzednie przeprowadzenie przez nauczyciela, w każdej z zarejestrowanych przez Przedstawiciela klasie/grupie przedszkolnej, zajęć lekcyjnych w oparciu o zestaw materiałów  edukacyjno-dydaktycznych. Organizator weryfikuje spełnienie przedmiotowego warunku analizując treść wypełnionej elektronicznie ankiety przez Przedstawiciela przy zgłoszeniu pracy konkursowej poprzez formularz konkursowy na stronie www Programu.

 

3. Zasady Konkursu.

3.1. Konkurs polega na przygotowaniu przez zarejestrowaną klasę/grupę przedszkolną pracy konkursowej o tematyce:

I konkurs – „Świadoma walka z otyłością a pewność siebie”

II konkurs – „Szanse i zagrożenia płynące z korzystania z Internetu”

III konkurs – „Wpływ aktywności fizycznej na dobre samopoczucie”

w jednej z trzech technik konkursowych: Film, Wydarzenie lub Wydarzenie typu Land Art., zwanych dalej Pracą konkursową.

3.2. Techniki Prac Konkursowych:

a) Film – nagrany telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym bądź kamerą cyfrową, nie dłuższy niż
3 minuty, zapisany w formacie: mov, mpg, mp4, lub avi, wielkość plików zgodna z wytycznymi określonymi w formularzu zgłoszeniowym.

b) Wydarzenie – zorganizowane przez uczniów klasy/ grupy przedszkolnej, dla innych uczniów ze szkoły, przedszkola, rodziców, społeczności lokalnej lub innej grupy odbiorców. Wydarzenie może być przygotowane w dowolnej formie, np. piknik, przedstawienie szkolne, kiermasz, mini festyn lub inne. Przeprowadzone wydarzenie należy opisać wg wzoru „Opis Wydarzenia”, które stanowi załącznik nr 6 (PPE-18-REG-6) do regulaminu, a także dołączyć zdjęcia (min. 5 różnych, max. 10).

c) Wydarzenie Typu Land Art. – zorganizowane przez uczniów klasy/grupy przedszkolnej pod nadzorem nauczyciela dla dowolnej grupy odbiorców i polegające na wprowadzeniu impulsu artystycznego do otaczającej przestrzeni. Wydarzenie może być przygotowane w dowolnej formie, przy czym przykłady sztuki Land Art. Można znaleźć na stronie fundacji Pracownia Zrównoważonego Rozwoju facebook.com/Land.Art.Festiwal. Przeprowadzone wydarzenie należy opisać wg wzoru „Opis Wydarzenia typu Land Art”, które stanowi załącznik nr 6 (PPE-18-REG-6) do regulaminu, a także dołączyć zdjęcia (min. 5 różnych, max. 10).

3.3. Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami powinny zostać zgłoszone przez formularz konkursowy „Zapisz klasę/grupę przedszkolną” znajdujący się na stronie Programu https://porcjapozytywnejenergii.pl/zgloszenie_pracy_konkursowej/, po zalogowaniu się do konta użytkownika, w terminie zgodnym z harmonogramem z §1 ust. 1.6.

3.4. Prace powinny stanowić twórczość uczniów klasy/grupy przedszkolnej zgłoszonej do Konkursu. Jedna praca powinna być przygotowana przez uczniów z jednej klasy/grupy przedszkolnej, tzn. nie może być przygotowana przez uczniów z różnych klas czy grup przedszkolnych.

3.5. Przedstawiciel zgłaszając formularz konkursowy w trybie wskazanym w § 3.3 regulaminu oświadcza, że jest uprawniony do zgłoszenia pracy w Konkursie, w szczególności posiada zgody wszystkich autorów prac konkursowych, ich rodziców lub przedstawicieli ustawowych uczniów, Dyrektora szkoły/przedszkola i Nauczyciela klasy/grupy przedszkolnej na zgłoszenie prac do Konkursu, publikację prac, zdjęć lub/i wizerunku autorów, rodziców, nauczyciela klasy/grupy przedszkolnej oraz na przeniesienie praw autorskich do utworu na rzecz Crispy Natural Sp. z o.o. Sp. k. Formularz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz o przeniesieniu praw autorskich do pracy konkursowe i zdjęć” stanowi załącznik nr 2 (PPE-18-REG-2) do niniejszego regulaminu. Przedstawiciel ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki mogące wyniknąć z nieprawdziwości powyższego oświadczenia. Organizator zapewnia, że prace konkursowe i zdjęcia nie będą wykorzystywane do celów
o komercyjnym charakterze albowiem zamiarem Organizatora jest wyłącznie pokazanie nagrodzonych prac konkursowych i ich twórców w celach promocyjnych i informacyjnych dla rozpropagowania programu PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII i jego założeń. Wypełniony i podpisany przez uczniów, rodziców lub przedstawicieli ustawowych uczniów, Przedstawiciela, Nauczyciela klasy/grupy przedszkolnej oraz Dyrektora szkoły/przedszkola formularz, stanowiący załącznik nr 2 (PPE-18-REG-2), Placówka  przechowuje we własnym archiwum przez okres 5 lat, a Organizator ma prawo w każdej chwili poprosić Placówkę o jego przedstawienie.

3.6. Przedstawiciel może wycofać z Konkursu daną klasę/grupę przedszkolną, ale wówczas traci prawo do możliwości otrzymania nagrody za pracę konkursową danej klasy/grupy przedszkolnej.

3.7. Organizator ma prawo wykluczyć klasę/grupę przedszkolną z Konkursu w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień regulaminu.

3.8. Każda klasa/grupa przedszkolna może wziąć udział jeden raz w danym roku szkolnym w każdym
z trzech konkursów.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody.

4.1. Rozstrzygnięcie Konkursów nastąpi w terminach:

I konkurs: do 31 stycznia 2019 r.

II konkurs: do 31 marca 2019 r.

III konkurs: do 31 maja 2019 r.

poprzez podanie informacji o wynikach Konkursu na stronie internetowej www.porcjapozytywnejenergii.pl.

4.2. Pulę nagród w każdym Konkursie stanowią:

a) dwa granty o wartości 1000 złotych każdy, dla szkoły i przedszkola z przeznaczaniem na dowolny cel,

b) dwie karty podarunkowe na zakup sprzętu sportowego o wartości 300 zł każdy, dla nauczycieli,

c) 50 szt. kart podarunkowych plastikowych (zwane dalej Voucherami), każda o wartości 75 złotych dla uczniów, uprawniające do nabywania artykułów znajdujących się w ofercie Decathlon w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym.

4.3. Całkowita wartość nagród w Konkursie wynosi 19 050 złotych.

4.4 Nagrody w Konkursie otrzymają: Placówki, nauczyciel (który przeprowadził lekcję, o której mowa w § 2.5 niniejszego Regulaminu) oraz uczniowie klas/grup przedszkolnych, których zgłoszone prace konkursowe zostaną ocenione najwyżej przez komisję powołaną przez Organizatora, z punktu widzenia wartości artystycznej i oryginalności, a także z punktu widzenia kryterium innowacyjnego odzwierciedlenia przez pracę tematu, określonego w § 3.1. W skład komisji wejdą trzej przedstawiciele powołani przez Organizatora. Nagrody zostaną rozdane wg następujących zasad:

a) Jedna najwyżej oceniona praca w każdym z trzech konkursów zgłoszona ze szkół podstawowych zostanie nagrodzona grantem, Voucherem o wartości 300 zł dla nauczyciela oraz Voucherami o wartości 75 złotych jeden, w ilości odpowiadającej ilości uczniów w danej klasie zgłoszonej do danego konkursu,
w ilości nie większej jednak niż 25 sztuk na klasę.

b) Jedna najwyżej oceniona praca w każdym z trzech konkursów zgłoszona z przedszkoli zostanie nagrodzona grantem, Voucherem o wartości 300 zł dla nauczyciela oraz Voucherami o wartości 75 złotych jeden, w ilości odpowiadającej ilości uczniów w danej grupie przedszkolnej zgłoszonej do danego konkursu, w ilości nie większej jednak niż 25 sztuk na grupę.

4.5. W przypadku, gdy ilość uczniów w zwycięskiej klasie/grupie przedszkolnej przekroczy limit 25, Organizator będzie indywidualnie rozpatrywał przyznanie dodatkowej puli Voucherów dla danej zwycięskiej klasy.

4.6. Nagrody rzeczowe mogą zostać oficjalnie wręczone Przedstawicielom przez Organizatora w siedzibie szkoły/przedszkola, bądź dostarczone do szkół/przedszkoli pocztą, kurierem lub w inny sposób
w terminie do 20 czerwca 2019 r. lub odebrane osobiście przez Przedstawiciela w siedzibie Organizatora w uprzednio uzgodnionym terminie. O sposobie wydania nagród decyduje Organizator.

4.7. Przedstawiciel zobowiązany jest odesłać listem poleconym w ciągu 45 dni od dnia dostarczenia nagród, na adres Organizatora, podpisaną przez rodziców lub przedstawicieli ustawowych każdego ucznia zwycięskiej klasy/grupy przedszkolnej i Przedstawiciela, który dokonał zgłoszenia zwycięskiej klasy „Listę Odbioru Nagród”, stanowiącą załącznik nr 3 (PPE-18-REG-3) do niniejszego regulaminu. Dokument ten jest potwierdzeniem, iż nagrody trafiły zgodnie z założeniami konkursu do Placówki, uczniów i uprawnionego Nauczyciela. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Przedstawiciel zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu Organizatorowi otrzymanych nagród, chyba że przed zażądaniem zwrotu, Organizator wyznaczy jeszcze Przedstawicielowi dodatkowy 14 dniowy termin na dopełnienie formalności.

4.8. Przedstawiciel zobowiązany jest odesłać listem poleconym w ciągu 75 dni od dnia dostarczenia nagród, na adres Organizatora dokumentację potwierdzającą sposób wykorzystania grantu stanowiącą załącznik nr 4 (PPE-18-REG-4).

4.9. Nagrodzeni nie mogą żądać zamiany nagrody na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

4.10. Przedstawiciel wyraża zgodę na podanie informacji o udziale uczniów danej klasy/grupy przedszkolnej w Konkursie na stronie internetowej www.porcjapozytywnejenergii.pl, na Facebooku programu PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII oraz w mediach w celu podania do publicznej wiadomości informacji o Konkursie.

4.11. Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania plastikowych Kart Podarunkowych Decathlon:

a) Każda Karta Podarunkowa Decathlon stanowiąca Nagrodę w Konkursie będzie ważna przez
okres 2 (dwóch) lat od daty jej aktywacji (tj. od 30 kwietnia).

b) Karty Podarunkowe Decathlon honorowane są wszystkich sklepach stacjonarnych, w których Decathlon prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, a także w sklepach Decathlon prowadzonych przez spółki z grupy Decathlon w Monako, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech; honorowane będą także w trakcie dokonywania zakupów przez stronę sklepu internetowego decathlon.pl.

c) Jeżeli dokonany zakup nie wyczerpie całej wartości kwoty znajdującej się na Karcie Podarunkowej, pozostałe środki pieniężne znajdujące się na Karcie Podarunkowej będą do dyspozycji posiadacza karty przy kolejnych zakupach, aż do wyczerpania znajdującej się na Karcie Podarunkowej kwoty lub do czasu upłynięcia terminu ważności Karty Podarunkowej.

d) Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę, nie ma też możliwości wydawania reszty
w przypadku gdy wartość transakcji zakupu towaru jest mniejsza niż wartość Karty Podarunkowej.
Nie jest możliwe wystawienie duplikatu karty w razie jej zagubienia, kradzieży lub utraty ważności.
Datę ważności Karty Podarunkowej będzie można sprawdzić na stronie https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/saldo. Po upływie ważności Karty Podarunkowej nie ma możliwości jej realizacji i nie jest możliwa wypłata środków pieniężnych które pozostały na Karcie Podarunkowej.

e) Posiadacz karty może opłacić Kartą Podarunkową całą cenę kupowanych towarów lub jej część, a resztę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą; w przypadku transakcji w sklepie internetowym decathlon.pl posiadacz karty może dopłacić resztę kwoty kartą kredytową, kartą debetową lub przelewem online. Płatności Kartą Podarunkową w sklepie internetowym decathlon.pl nie można łączyć z paczką za pobraniem, e-bonem lojalnościowym oraz przelewem tradycyjnym.

f) W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z realizacją Kart Podarunkowych, zwrotem lub reklamacją zakupionych towarów, posiadacz karty ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie Decathlon w którym dokonywał zakupu lub poprzez adres mail Decathlon: dedecathlon@decathlon.com.

g) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, Decathlon zwróci zapłaconą w sklepie internetowym kwotę w formie kodu promocyjnego o wartości równej wartości kwoty wykorzystanej z Karty Podarunkowej zrealizowanej na zakup zwracanego towaru – kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty zwrotu towaru lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji a przyznany kod promocyjny będzie możliwy do wykorzystania tylko i wyłącznie w sklepie internetowym decathlon.pl.

h) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, Decathlon zwróci Klientowi zapłaconą w sklepie stacjonarnym kwotę poprzez wydanie nowej Karty Podarunkowej o wartości równej cenie zwróconego towaru. Dopłaty do transakcji gotówką lub kartą zostaną zwrócone analogicznie według źródła płatności.

 

5. Postanowienia dodatkowe.

5.1. Nagrody przewidziane w Konkursie podlegają zwolnieniu podatkowemu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). Jeśli dana szkoła/przedszkole podlega obowiązkowi podatkowemu, jest zobowiązana do uiszczenia należnego podatku dochodowego w dniu wydania nagrody.

5.2. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Konkursie w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia, jest Organizator. Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale nie udzielenie zgody eliminuje danego uczestnika
z brania przez niego udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

5.3 Przetwarzanie danych osobowych przez Przedstawiciela, to jest zbieranie danych uczestników Konkursu i ich rodziców/przedstawicieli, przechowywanie oświadczeń i zgód (stanowiących Załączniki
nr 1 i 2) oraz odesłanie do Organizatora listy nagrodzonych (Załącznik nr 3), odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Organizatorem a Przedstawicielem, stanowiącej załącznik nr 5 (PPE-18-REG-5). Do zawarcia umowy dojdzie w trakcie procesu wypełniania przez Przedstawiciela elektronicznego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w § 2.1., poprzez zaznaczenie opcji stanowiącej potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją oraz akceptacją i zgodą na zawarcie stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu, umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

6. Postępowanie reklamacyjne.

6.1. Przedstawiciele mogą zgłaszać reklamacje na piśmie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany powyżej z dopiskiem ,,Konkurs PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII – Reklamacja’’. Organizator rozpatruje wyłącznie reklamacje, które wpłynęły do Organizatora w określonym w regulaminie terminie, nie dalej niż 10-tego dnia od dnia publikacji wyników.

6.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Organizator poinformuje pisemnie szkołę/przedszkole zgłaszającą reklamację o zajętym stanowisku.

 

 

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 145A oraz na stronie internetowej www.porcjapozytywnejenergii.pl

7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: ppe@porcjapozytywnejenergii.pl

7.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Załącznik nr 1

PPE-18-REG-1

 

 

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a), potwierdzam, że wyraziłem(łam) zgodę na udział ucznia – ………………………………………………………………………………………………………………………,
którego jestem rodzicem/przedstawicielem ustawowym, w konkursie
w ramach programu edukacyjnego PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII organizowanego przez Crispy Natural Sp. z o. o. Sp. k.

Zostałem/am również poinformowana przez Zgłaszającego (Przedstawiciel Szkoły/Przedszkola)
o zasadach konkursu i warunkach jego regulaminu (dostępnego na stronie internetowej www.porcjapozytywnejenergii.pl ).

Wyrażam/nie wyrażam[1] ponadto zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w niniejszym oświadczeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

Imię i nazwisko ucznia – uczestnika konkursu …….……………………….……………..………………………

Uczeń klasy/grupy przedszkolnej……………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Nauczyciela klasy…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Dyrektora Szkoły/Przedszkola

Szkoła/Przedszkole…………………………………………………………………………………………………………………

W województwie…………………………………………………………………………………………………………………

Typ placówki: publiczna/niepubliczna

……………………………..                                                         …………………………………………

             (data i miejsce)                                      Czytelny podpis składającego oświadczenie

Załącznik nr 2

PPE-18-REG-2

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ
O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH DO UTWORU  W TYM ZDJĘĆ

W ramach Regulaminu Konkursu PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII organizowanego w terminie
5 listopada 2018 r. – 27 maja 2019 r. przez CRISPY NATURAL Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą
w Kaliszu (dalej Konkurs), w związku ze zgłoszeniem pracy konkursowej przez Przedstawiciela …………..……………………………………… ze Szkoły/Przedszkola …………………………………………………………………, NIP…….………….., prowadzonej przez ……………………………………………….   oświadczamy, że wymieniona wyżej praca konkursowa została stworzona w ramach Konkursu, zgodnie z jego regulaminem, przez uczniów klasy/grupy ………………………………, za zgodą rodziców/opiekunów ustawowych podpisanych pod niniejszym oświadczeniem.

Oświadczamy, że praca konkursowa oraz fotorelacja (zdjęcia/film) nie naruszają praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich. Wyrażamy zgodę na to, aby CRISPY NATURAL Sp.
z o. o. Sp. k., z siedzibą w Kaliszu mogła wykorzystać nieodpłatnie, w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych pracę konkursową i zdjęcia objęte foto/wideo relacją w zakresie celów promocyjnych i informacyjnych związanych z Konkursem, we wszelkich działaniach marketingowych Organizatora, w tym celu propagowania wśród dzieci, ich rodziców
i nauczycieli zasad zdrowego odżywiania się i aktywnego stylu życia, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. techniką drukarską, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, rozpowszechniania poprzez wprowadzenie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej lub sieci telefonii komórkowej, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), publicznego wykonania, wyświetlania. Jednocześnie wyrażamy zgodę na tworzenie, rozpowszechnianie i korzystanie z utworów zależnych względem pracy konkursowej i zdjęć objętych foto relacją lub ich fragmentu, w tym na włączanie go do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na wymienionych powyżej polach eksploatacji, jak również wprowadzanie zmian do tych utworów. W celu wykonania powyższego przez Organizatora Konkursu niniejszym przenosimy nieodpłatnie na Organizatora przysługujące nam prawa autorskie do zgłoszonej pracy konkursowej
i zdjęć objętych foto/wideo relacją  oraz prawo własności przesłanej pracy konkursowej i zdjęć objętych foto/wideo relacją.

Nadto, wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku naszych dzieci, ich wypowiedzi dotyczących Konkursu, utrwalonych na filmach lub/i zdjęciach wykonanych w związku
z Konkursem i jego rozstrzygnięciem, ewentualnie wręczeniem nagród w celach promocyjnych
i informacyjnych związanych z Konkursem.

………………………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………………………                                           …….………………………………………………………

Czytelny Podpis Przedstawiciela                                                       Czytelny Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły/Przedszkola

 

LP.

 

Imię i nazwisko ucznia :

Podpisy rodziców/przedstawicieli ustawowych:
1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

Załącznik nr 3

PPE-18-REG-3

 

 

LISTA ODBIORU NAGRÓD

Potwierdzam odbiór Karty Podarunkowej Decathlon o wartości 75 złotych.

 

LP.

 

Imię i nazwisko ucznia :

Podpisy rodziców/przedstawicieli ustawowych:
1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

Potwierdzam odbiór karty podarunkowej na zakup sprzętu sportowego o wartości 300 złotych

Przedstawiciel zgłaszający klasę/grupę   …………………………………………………..

                                                                                              podpis

Potwierdzam otrzymanie grantu o wartości 1000,00 zł dla Placówki ………………………………….

Potwierdzam, za zgodność ze stanem faktycznym, iż wyżej wymieniona ilość uczniów odpowiada stanowi faktycznemu.

………………………………………………………

Czytelny Podpis Przedstawiciela

………………………………………………………

Czytelny Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły/Przedszkola

………………………………………………………

Miejscowość, data

Załącznik nr 4

PPE-18-REG-4

POTWIERDZENIE OTRZYMANIA I WYKORZYSTANIA GRANTU

Potwierdzam otrzymanie grantu w wysokości 1000 złotych dla prowadzonej przez mnie placówki

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa, adres szkoły/przedszkola

Oświadczam, że grant został wykorzystany na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dołączam dowód wykorzystania grantu (np. zdjęcie, rachunki, itp.):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………………………

Czytelny Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły/Przedszkola

Załącznik nr 5

PPE-18-REG-5

UMOWA

w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu  pomiędzy:

               

CRISPY NATURAL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kaliszu ul. Łódzka 145a, 62-800 Kalisz, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467337, o numerze NIP: 618-214-42-96 numerze REGON: 302460943 reprezentowaną przez:

Panią Paulinę Radaś, Prokurenta

zwaną dalej Administratorem,

a

Przedstawicielem.

 

Strony zawierają niniejszą umowę w związku z organizowanym przez Administratora w roku szkolnym 2018/2019 konkursem dla uczniów klas 1-6 szkół podstawowych i przedszkoli pod nazwą: „Porcja Pozytywnej Energii” („Konkurs”), a także w związku z koniecznością zebrania w toku Konkursu danych osobowych uczniów i nauczycieli biorących udział w Konkursie (w tym danych rodziców i opiekunów tych uczniów), zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu dostępnego na stronie www.porcjapozytywnejenergii.pl („Regulamin”).

Na podstawie niniejszej umowy, Administrator powierza a Przedstawiciel przyjmuje do wykonania zadanie zebrania i przechowywania danych osobowych (imion i nazwisk oraz nazwy klasy i szkoły) uczniów i nauczycieli biorących udział w Konkursie (w tym danych rodziców i opiekunów tych uczniów), zgodnie z §2.4 i 3.5 Regulaminu oraz jego Załącznikami numer 1 i 2, jak również zadanie odesłania do Administratora listy nagrodzonych, zgodnie z § 4.7 Regulaminu oraz jego załącznikiem nr 3.

Przedstawiciel będzie uprawniony i zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu określonym w niniejszej umowie i wyłącznie na terytorium Polski, zgodnie
z postanowieniami art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Po wykonaniu przez Przedstawiciela wszystkich zadań wynikających z Regulaminu w zakresie objętym niniejszą umową, umowa ta wygasa.

 

Załącznik nr 6

PPE-18-REG-6

Załącznik : opis wydarzenia/ opis wydarzenia typu Land Art.

Opis wydarzenia / Cele wydarzenia i sposób realizacji (nie więcej niż 1 strona A4)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[1] Niewłaściwe skreślić.